Page [1] [2]  
เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด

รุ่น
NET 302
ขนาด ลึกxยาวxสูง
70x135x90
กำลังการผลิตที่อุณ
หภูมิ 30°C ก.ก./วัน
192
ถังเก็บน้ำแข็ง ความจุ/กก.
80
ระบบไฟฟ้า
1200V50Hz
คอมเพรสเซอร์ แรงม้า
2HP
เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด

รุ่น
NET 451
ขนาด ลึกxยาวxสูง
90x90x210
กำลังการผลิตที่อุณ
หภูมิ 30°C ก.ก./วัน
288
ถังเก็บน้ำแข็ง ความจุ/กก.
180
ระบบไฟฟ้า
1200V50Hz,
3 380V50Hz
คอมเพรสเซอร์ แรงม้า
2 3/4HP
เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด

รุ่น
NET 601
ขนาด ลึกxยาวxสูง
91x160x210
กำลังการผลิตที่อุณ
หภูมิ 30°C ก.ก./วัน
384
ถังเก็บน้ำแข็ง ความจุ/กก.
280
ระบบไฟฟ้า
1200V50Hz
คอมเพรสเซอร์ แรงม้า
2HPx2
 
เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด

รุ่น
NET 901
ขนาด ลึกxยาวxสูง
91x180x210
กำลังการผลิตที่อุณ
หภูมิ 30°C ก.ก./วัน
576
ถังเก็บน้ำแข็ง ความจุ/กก.
320
ระบบไฟฟ้า
1200V50Hz,
3380V50Hz
คอมเพรสเซอร์ แรงม้า
2 3/4HPx2
เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด

รุ่น
NET 1201
ขนาด ลึกxยาวxสูง
90x220x210
กำลังการผลิตที่อุณ
หภูมิ 30°C ก.ก./วัน
864
ถังเก็บน้ำแข็ง ความจุ/กก.
450
ระบบไฟฟ้า
1200V50Hz,
3380V50Hz
คอมเพรสเซอร์ แรงม้า
2 3/4HPx3
เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด

รุ่น
NET-1501
ขนาด ลึกxยาวxสูง
90x250x210
กำลังการผลิตที่อุณ
หภูมิ 30°C ก.ก./วัน
1152
ถังเก็บน้ำแข็ง ความจุ/กก.
550
ระบบไฟฟ้า
1200V50Hz,
3 380V50Hz
คอมเพรสเซอร์ แรงม้า
2 3/4HPx4