1.เป็นน้ำแข็งชนิดเกล็ดลักษณะเป็นรูปทรงเหลี่ยม

2.น้ำแข็งมีขนาดเล็ก กรอบ รับประทานง่าย

3.สะอาดและถูกสุขลักษณะ

1.เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด ปริมาณกำลังการผลิต 80 kg.-110 kg. /วัน จะได้รับความนิยมในกลุ่มธุรกิจ ขนาดเ็ล็ก

   จำพวกร้านอาหารขนาดเล็ก ห้องทดลองต่าง ๆ ฟู้ดคอร์ท ร้าน Bakery and soft drink มินิมาร์ท และสถานีี   

   บริการตามปั้มน้ำมัน ซึ่งสถานที่ด้งกล่าวเป็นสถานที่ที่ลูกค้าบริการตนเองในการกดน้ำแข็ง

2.เครื่องผลิตน้ำแข็งขนาดกลาง ปริมาณกำลังการผลิต 110 kg.-440 kg. / วัน จะได้รับความนิยมในกลุ่มธุรกิจ

   ขนาดกลาง จำพวก ร้านอาหารขนาดกลาง โรงอาหารภายในโรงเรียนและบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวน

   พนักงาน 200-900 คน

3.เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ดขนาดใหญ่ ปริมาณกำลังการผลิต 440 kg.-1100 kg. /วัน จะำได้รับความนิยมในกลุ่ม

   ธุรกิจขนาดใหญ่ จำพวกร้านอาหารขนาดใหญ่ ภัตตาคาร โรงแรมและบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนพนัก

   งานตั้งแต่ 900 คนขึ้นไป หรือใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ